Stanovy - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah

S T A N O V Y

Občianskeho združenia Klub turistov Vráble
vo Vrábľoch
I. Všeobecné ustanovenia

1. Občianske združenie Klub turistov Vráble je občianskym združením, ktoré vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zbierky zákonov.

2. Politická činnosť v turistickom klube Klub turistov Vráble je neprípustná.

3. Heslom občianskeho združenia Klub turistov Vráble je „Poznajme otčinu a chráňme prírodu“.

II. Poslanie, hlavné úlohy

1. Poslaním občianskeho združenia Klub turistov Vráble je:
a/ zastupovať záujmy turistov v meste Vráble,
b/ zabezpečovať rozvoj jednotlivých druhov turistiky podľa záujmu členov,
c/ podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov i širokej verejnosti,
d/ viesť členstvo k dodržiavaniu zásad ochrany prírody ako existenčnej základne ľudstva a k starostlivosti o životné prostredie spolu inými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a iniciatívami, ktorých profesijnou alebo záujmovou činnosťou je ochrana prírody, podieľať sa na riešení spoločných otázok,
e/ spolupracovať ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode,
f/ vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre rozvoj turistiky,
g/ usporadúvať stretnutia, prednášky a výstavy s propagáciou turistiky, ochrany prírody a životného prostredia.

2. Každý účastník podujatí organizovaných občianskym združením Klub turistov Vráble nesie zodpovednosť za svoje konanie a z toho vyplývajúce následky sám.

III. Financovanie a hospodárenie

1. Prostriedky potrebné na realizáciu úloh uvedených v časti II občianske združenie Klub turistov Vráble získava:
a/ zo zápisného a z príspevkov členov, výšku členského príspevku a zápisného určí výročná členská schôdza na každý rok,
b/ z dotácií mesta Vráble,
c/ zo zbierok usporiadaných s úradným povolením,
d/ z darov, subvencií a príspevkov sponzorov,
e/ z dotácií a objednávok na realizáciu verejnoprospešnej činnosti (značkovanie, výstavba chodníkov a pod.).

2. Všetok majetok, ktorý občianske združenie Klub turistov Vráble nadobudne, je vlastníctvom občianskeho združenia Klub turistov Vráble a môže sa využívať len v prospech občianskeho združenia Klub turistov Vráble.

3. Pri ukončení činnosti občianske združenie Klub turistov Vráble rozhodne o spôsobe majetkového vysporiadania výročná členská schôdza.

4. Hospodárenie s majetkom klubu je zabezpečuje hospodár volený členskou schôdzou na obdobie jedného roka.

IV. Členstvo

1. Členovia občianskeho združenia Klub turistov Vráble sú:
a/ čestní
b/ riadni

ad a/ Čestným členom občianskeho združenia Klub turistov Vráble sa stáva člen, ktorého schváli členská schôdza za jeho zásluhy. Čestný člen neplatí zápisné a členské príspevky.

ad b/ Riadnym členom občianskeho združenia Klub turistov Vráble sa stáva osoba, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia Klub turistov Vráble, dostala členský preukaz, zaplatila zápisné, členský príspevok a má v preukaze záznam o zaplatení pre príslušný rok. Splatnosť členského príspevku na príslušný rok je 31.marca.

2. Členstvo v občianskom združení Klub turistov Vráble zaniká:
a/ vystúpením alebo úmrtím,
b/ vyškrtnutím v prípade nezaplatenia členského príspevku za bežný rok,
c/ vylúčením v prípade hrubého porušenia stanov alebo nečestného konania.

3. Člen má právo:
a/ hlasovať, voliť od 15 rokov a byť volený od 18 rokov do orgánov občianskeho združenia Klub turistov Vráble,
b/ oprávnený zúčastňovať sa na schôdzach, podávať a uplatňovať svoje návrhy a názory,
c/ zúčastňovať sa na spoločných podujatiach a výletoch,
d/ nosiť symboly občianskeho združenia Klub turistov Vráble,
e/ používať všetky členské výhody a zľavy.

4. Člen je povinný:
a/ dodržiavať stanovy klubu, podporovať jeho zámery, chrániť jeho dobré meno a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodiť jeho záujmy a ciele,
b/ riadiť sa uzneseniami orgánov klubu,
c/ zaplatiť členské príspevky.
V. Organizačná výstavba a štruktúra

1. Základnou zložkou občianskeho združenia Klub turistov Vráble je členská základňa. Minimálny počet členov klubu je 5 (päť) osôb s vekom nad 18 rokov.

2. Najvyšším orgánom občianskeho združenia Klub turistov Vráble je členská schôdza, ktorá sa koná minimálne 1x za rok.

3. Pre riadenie činnosti medzi členskými schôdzami si občianskeho združenia Klub turistov Vráble volí päťčlenný výbor (vrátane predsedu) na ročné funkčné obdobie na členskej schôdzi.

4. Na kontrolu hospodárenia klubu volí členská schôdza dvojčlennú revíznu komisiu na obdobie troch rokov.

5. Členská schôdza občianskeho združenia Klub turistov Vráble:
a/ schvaľuje stanovy občianskeho združenia Klub turistov Vráble a ich zmeny,
b/ schvaľuje všetky závažné otázky ako vstup do združení a vystúpení z nich atď.,
c/ volí a odvoláva výbor, predsedu a hospodára,
d/ uznáša sa o zániku občianskeho združenia Klub turistov Vráble.

6. Členskú schôdzu zvoláva výbor na základe uznesenia z výborovej schôdze alebo na základe písomnej požiadavky minimálne jednej tretiny riadnych členov.

7. Výročná členská schôdza občianskeho združenia Klub turistov Vráble má všetky právomoci členskej schôdze, navyše:
a/ prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie,
b/ prerokováva a schvaľuje plán činnosti na nasledujúci rok.

8. Výročnú členskú schôdzu zvoláva výbor po skončení turistickej sezóny.

9. Členská a výročná členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomných minimálne 50% členov. Pri kontrole uznášania schopnosti má prítomný člen mandát aj za členov, jeho rodinných príslušníkov, členov občianskeho združenia Klub turistov Vráble, ktorí nie sú prítomní na schôdzi. Tento rozšírený mandát má iba jeden z prítomných členov rodiny. V prípade, že členská schôdza nie je uznášania schopná zvolá sa v náhradnom termíne do 30 dní. Potom neplatí podmienka 50% účasti k uznášania schopnosti.

10. Hlasovanie je verejné, pokiaľ nie je členskou schôdzou ustanovené inak. O výsledku hlasovania rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. Každý prítomný má mandát na hlasovanie iba jeden mandát.

11.Výbor občianskeho združenia Klub turistov Vráble:

a/ je v období medzi členskými schôdzami najvyšším orgánom občianskeho združenia Klub turistov Vráble,
b/ rozhoduje o všetkých záležitostiach s výnimkou záležitostí vyhradených členskej schôdze občianskeho združenia Klub turistov Vráble,
c/ volí a odvoláva podpredsedu,
d/ má právo odvolať svojho člena, ktorý dlhodobo neplní úlohy člena výboru občianskeho združenia Klub turistov Vráble,
e/ kooptuje nových členov výboru za odvolaných členov výboru, najviac 2 členov za funkčné obdobie.

VI. Ustanovenie o zániku a vysporiadanie majetku

1. Občianske združenie Klub turistov Vráble zanikne uznesením členskej schôdze. Uznesenie je právoplatné ak je členská schôdza uznášania schopná a za zánik hlasuje dvojtretinová väčšina prítomných.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Občianske združenie Klub turistov Vráble vo Vrábľoch má právnu subjektivitu a samostatnosť.
2. Za občianske združenie Klub turistov Vráble sú oprávnení rokovať predseda a podpredseda.
3. Tieto stanovy nadobudli platnosť a účinnosť schválením na výročnej členskej schôdzi dňa 17.1.2003 vo Vrábľoch a rušia stanovy zo dňa 25.III.1991.© 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah